Applications for BBCo CEO are open

BLUE BULLS COMPANY (PTY) LTD

APPLICANTS ARE INVITED TO APPLY FOR THE POSITION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) OF THE BLUE BULLS COMPANY (PTY) LTD

The CEO reports to the Board of Directors of the Blue Bulls Company (Pty) Ltd

Purpose of role:

The Blue Bulls Company seeks to place a CEO that is considered to be a thought and industry leader in the field of managing a highly successful professional Rugby franchise and brand.

The suitable candidate would be accountable for the following:

 • Strategic planning, management, implementation and regular overview of the operations of the company.
 • Financial performance management and accountability.
 • Organisational effectiveness, including operational management of the professional coaching team, players and commercial division.
 • Corporate governance and compliance with statutory requirements.
 • Marketing and promotions.
 • Brand management and development.
 • Transformation.
 • Management of assets, activities, events and matches.
 • Human capital management and development.
 • Commercial and contract law.

The suitable candidate should have the following skills and competencies:

 • Excellent business acumen, commercial and relationship management skills.
 • Relevant tertiary qualification.
 • Minimum of five (5) years experience in a senior management position.
 • Analytical and creative leadership.
 • Ability to work well under pressure.
 • Experience in sports management.
 • Previous involvement in rugby administration and marketing would be an advantage.
 • Strong SA business networks would be an advantage.
 • Project management skills would be an advantage.
 • High-level negotiation skills.
 • High-level computer literacy.

The successful candidate will be paid a remuneration package commensurate with their experience.

 

Applications, including a detailed Curriculum Vitae, certified copies of qualifications and names/contact details of three references must be e-mailed by close of business on Monday 27 August to applications@bluebull.co.za
The appointment of a candidate is at the sole discretion of the Board of Blue Bulls Company Rugby (Pty) Ltd.

 

BLOU BULLE MAATSKAPPY (EDMS) BPK

APPLIKANTE WORD GENOOI OM AANSOEK TE DOEN VIR DIE POS VAN HOOF UITVOERENDE BEAMPTE (HUB) VAN DIE BLOU BULLE MAATSKAPPY (EDMS) BPK

Die HUB rapporteer aan die Raad van Direkteure van die Blou Bulle Maatskappy (Edms) Bpk

Doel van die pos:

Die Blou Bul Maatskappy streef daarna om n HUB aan te stel wat vereis word om n gedagte- en bedryfsleier te wees op die gebied van die bestuur van n hoogs suksesvolle professionele rugby- franchise en handelsmerk.

Die geskikte kandidaat sal aanspreeklik gehou word vir die volgende:

 • Strategiese beplanning, bestuur, implementasie en gereelde oorsig van die maatskappy se bedrywighede.
 • Finansiële prestasiebestuur en aanspreeklikheid.
 • Organisasie effektiwiteit, insluitend operasionele bestuur van die professionele afrigting van die span, die spelers en die kommersiële divisie van die maatskappy.
 • Korporatiewe bestuur en nakoming van die statutêre vereistes.
 • Bemarking en promosies.
 • Handelsmerkbestuur en ontwikkeling.
 • Transformasie.
 • Bestuur van bates, aktiwiteite, gebeure en wedstryde.
 • Menslike kapitaalbestuur en-ontwikkeling.
 • Kommersiële en kontrak regte.

Die geskikte kandidaat moet die volgende vaardighede hê:

 • Uitstekende besigheidsvernuf, kommersiële- en verhoudings bestuurvaardighede.
 • Relevante tersiêre kwalifikasies.
 • Minimum van vyf(5) jaar ondervinding in n senior bestuurs posisie.
 • Analitiese and kreatiewe leierskap.
 • Die vermoë om goed onder druk te werk.
 • Ondervinding in sportsbestuur.
 • Vorige ervaring in rugby administrasie en bemarking sal voordelig wees.
 • Goeie SA besigheids netwerke sal voordelig wees.
 • Projekbestuurvermoë sal voordelig wees.
 • Hoëvlak onderhandelingsvermoë.
 • Hoëvlak rekenaargeletterdheid.

Die suksesvolle kandidaat sal met n vergoedingspakket betaal word wat ooreenstem met hulle ondervinding.

 

Aansoeke, insluitend n gedetaileerde Curriculum Vitae, gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en name/kontak besonderhede van drie verwysings moet per e-pos gestuur word teen einde van die besigheidsdag, Maandag 27 Augustus na applications@bluebull.co.za.
Die aanstelling van die kandidaat is volgens die uitsluitlike diskresie van die Raad van die Blou Bulle Maatskappy Rugby (Edms) Bpk.

Leave a comment

Pin It on Pinterest

Share This